korona.zzz.sk

Antigénové a PCR testy v tvojom okolí

Rezervuj si termín testovania

Srdce v priamom prenose

Srdce v priamom prenose
Tlačová správa

Srdcovo-cievne ochorenia sú podľa údajov Štatistického úradu SR dlhodobo najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku. Pritom mnoho z týchto ochorení sa pri kvalitnej diagnostike dá liečiť v skoršom štádiu, čo prispieva k vyššej účinnosti liečby a zároveň lepšej kvalite života. Najnovšie trendy v podobe echokardiografie a 3D srdcových skenerov sa predstavili v rámci workshopu EchoDay v Národnom ústave srdcovo-cievnych chorôb (NÚSCH) v Bratislave.

18. 6. 2016, Bratislava

Echokardiografia je v súčasnosti najžiadanejšie a dá sa povedať i najdôležitejšie neinvazívne kardiologické vyšetrenie. Technológia zobrazenia využíva fyzikálne vlastnosti zvuku. Prístroj vysiela ultrazvukové vlny do tela pacienta a následne prijíma spätné odrazené vlny. Odraz je priamo závislý od štruktúry a kondície orgánu alebo tkaniva. Signál prístroj ďalej spracováva a jednotlivé štruktúry zobrazuje v reálnom čase na displeji.
Pomocou ultrazvuku sa hodnotia srdcové štruktúry a ich pohyby, funkcia srdca, anatómia dutín a veľkých ciev a dajú sa tak diagnostikovať chlopňové chyby, vrodené chyby srdca, tumory, ischemická choroba srdca, srdcové zlyhávanie, nádory srdcového svalu a vnútrosrdcia a ďalšie ochorenia.
Echokardiografia  poskytuje dôležité údaje o veľkosti srdcových dutín, o kontraktilnej funkcii komôr, stupni zúženia alebo nedomykavosti chlopní a mnoho ďalších údajov nevyhnutných pre optimalizáciu farmakologickej liečby, resp. rozhodnutie o nutnosti kardiochirurgického riešenia,“ hovorí MUDr. Pavol Chňupa, primár Oddelenia neinvazívnej kardiológie NÚSCH. „Echokardiografický prístroj by mal byť v každej kardiologickej ambulancii. Na našom pracovisku robíme ročne okolo 15 tisíc echokardiografických vyšetrení.“
Vyšetrenie, vďaka tomu, že je neinvazívne, je nebolestivé a nezaťažuje pacienta žiadnymi rizikami a nevyžaduje zo strany pacienta žiadnu špeciálnu prípravu alebo sledovanie.

Srdce v reálnom čase

Najnovším trendom v diagnostike je 3D zobrazenie srdca v reálnom čase, ktoré sa už dnes využíva okrem funkčnej diagnostiky aj u perioperačných vyšetrení na kardiochirurgických operačných sálach a periprocedurálnych transezofageálnych vyšetreniach pri intervenčných výkonoch, ako sú napríklad uzáver defektu predsieňového septa, transkatétrová implantácia aortovej chlopne či uzáver uška ľavej predsiene. Lekár má vďaka takémuto 3D zobrazeniu srdce ako na dlani a v reálnom čase môže zdieľať informácie aj s inými vzdialenými konzultantami, čo je veľmi užitočné pri komplikovanejších stavoch vyžadujúcich konzultácie s ďalšími odborníkmi.

Diagnostika je nevyhnutná

Podľa údajov Štatistického úradu Slovenskej republiky sú choroby srdcovocievneho systému najčastejšou príčinou úmrtí na Slovensku, napríklad v roku 2015 boli tieto choroby príčinou 25 906 úmrtí z celkového počtu 53 826 úmrtí, čo je 48,12 %! Len samotná chronická ischemická choroba srdca tvorila 12 866 prípadov úmrtí. Pre porovnanie, počet úmrtí onkologických pacientov s rôznymi typmi onkologických ochorení bol v uplynulom roku 13 653.
Cieľom nášho zdravotníctva by malo byť, aby pacienti s kardiálnymi ťažkosťami neboli objednávaní ku kardiológovi o 3-4 mesiace, ako je to teraz,“ hovorí primár P. Chňupa. „Také i dlhšie sú čakacie termíny  na echokardiografické vyšetrenie na niektorých pracoviskách, pričom vieme, že mortalita na kardiovaskulárne ochorenia je na Slovensku jedna z najvyšších v Európe. Sieť kardiologických ambulancií je v niektorých regiónoch vrátane  Bratislavy podsaturovaná a pacient má často problém dostať sa do dispenzarizácie kardiológa.
V súčasnosti nie je bodovo a teda ani finančne odlíšené, na akom kvalitnom  prístroji sa vyšetrenie urobí. Pritom od kvality prístroja často, najmä pri komplexnejších srdcových problémoch a vrodených chybách, závisí i relevantnosť výsledku vyšetrenia, čo má dopad na voľbu optimálneho terapeutického postupu. Väčšiu možnosť kontroly kvality vyšetrenia by mohlo priniesť zavedenie e-healthu, kde by sa ľahšie porovnávali korelácie vyšetrení u jednotlivých kardiológov s vyšetreniami na vyšších pracoviskách.

Celoživotné vzdelávanie

Echokardiografia je kľúčovou a neodmysliteľnou metódou v manažmente srdcovocievnych chorôb. Z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bola odborná kvalita tejto vyšetrovacej disciplíny pod kontrolou. Echokardiografia je preto tak v Európe, ako aj na Slovensku, certifikovanou činnosťou. Po dvojročnom štúdiu zavŕšenom teoretickou a praktickou skúškou predstavuje kardiológ alebo internista s certifikátom spoľahlivú adresu echokardiografického vyšetrenia požadovanej vysokej kvality,“ konštatuje prof. MUDr. Iveta Šimková, CSc., ktorá je garantom certifikovanej činnosti echokardiografia na Klinike kardiológie a angiológie Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity a Národného ústavu srdcovocievnych chorôb v Bratislave. „V rámci Slovenska jedinou vzdelávacou ustanovizňou, ktorá je v súčasnosti akreditovaná certifikát v echokardiografii dospelých udeľovať, je práve naša Klinika kardiológie a angiológie LF SZU a NÚSCH,“ dodáva prof. Šimková. Nakoľko je však echokardiografia mimoriadne dynamicky sa vyvíjajúca disciplína, technicky aj medicínsky, je kontinuálne celoživotné vzdelávanie nevyhnutnosťou. O vytváranie podmienok pre ďalšie vzdelávanie v echokardiografii sa na klinike usilujú formou systematických vzdelávacích aktivít, akým je napríklad EchoDay, alebo odbornými blokmi pracovnej skupiny neinvazívnej kardiológie Slovenskej kardiologickej spoločnosti (predseda primár Mudr. Chňupa) a pracovnej skupiny pre chlopňové a vrodené chyby srdca (predseda prof. Šimková).

Rehabilitácia predlžuje život

Ďalšou zložkou starostlivosti o pacienta okrem kvalitnej diagnostiky je aj nutnosť špecializovanej rehabilitácie. Na podujatí EchoDay sa po prvý krát odbornej verejnosti predstavil aj Inštitút kardiovaskulárnej rehabilitácie INCARE, ktorý vznikol v Turčianskych Tepliciach a funguje od 1. júna 2016.
INCARE predstavuje kombináciu špičkového technologického vybavenia, kvalifikovaného tímu zdravotníckych odborníkov, fyzioterapie, prevencie a rehabilitácie,“ hovorí riaditeľka inštitútu Ing. Zuzana Ďurinová. „INCARE je personálne a technicky vybavený v súlade najnovšími trendami v odbore, vrátane echokardiografie, pričom naše programy sa zameriavajú na vytvorenie individualizovaných rehabilitačných programov pre každého pacienta.

O podujatí

Najnovšie trendy v echokardiografii, súčasné diagnostické postupy a vzdelávanie echokardiológov boli témami workshopu, ktorý sa konal pri príležitosti Európskeho týždňa medicínskych technológií MedTechWeek v NÚSCH v Bratislave. Cieľom Európskeho týždňa medicínskych technológií je upozorniť na významný vplyv technológií ako pri skvalitňovaní zdravotníckej starostlivosti o pacienta, tak aj na efektívnejšie vynakladanie finančných prostriedkov. Kvalita a investície do technológií pritom priamo zachraňujú životy, skvalitňujú starostlivosť o pacienta a vo výsledku vďaka lepšej diagnostike znižujú výdavky na zdravotníctvo.
Spoluorganizátorom podujatia bola spoločnosť S&T Slovakia s.r.o, (slovenské zastúpenie spoločnosti PHILIPS), ktorá patrí k najinovatívnejším a najvýznamnejším svetovým dodávateľom zdravotníckej techniky. Ako prvý na svete uviedol PHILIPS niekoľko významných funkcií, ktoré túto diagnostiku významne posunuli vpred.
obrázky 3D zobrazenia srdca
 
Zdroj: Žltý slon s.r.o.
 

 

Dátum zverejnenia: